OWU

Ogólne Warunki Umów mają zastosowanie do wszystkich Umów zawieranych przez przedsiębiorców w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej z dnia 2 lipca 2004 r. (Dz. U. Nr 173, poz. 1807 z późn. zm.) z BARBARA FIGIEL COLOREX PLAY z siedzibą w Krakowie przy ul. Gryczana 30A, 31-266 Kraków (zwane dalej: COLOREX), o ile Umowy te nie stanowią w swej treści inaczej.